Formy wynagrodzenia za pracę

0

Formy wypłaty wynagrodzenia za pracę

Wykonując pracę na podstawie każdej umowy cywilno-prawnej należy nam się wynagrodzenie.
W zależności od danej firmy formy wynagrodzenia za pracę się różnią.

Co do zasady pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Inna forma wypłaty wynagrodzenia może być spełniona na pisemny wniosek samego pracownika lub jeżeli układ zbiorowy pracy tak określa.
Jeśli zatem pracodawca chciałby przelewać wynagrodzenie pracownika w formie bezgotówkowej na jego konto bankowe, musiałyby zostać wprowadzone postanowienia na ten temat do układu zbiorowego pracy, lub sam pracownik musiałby wyrazić zgodę pisemną na taki sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe pracodawca musi przelać środki pieniężne z odpowiednim wyprzedzeniem, aby w dniu ustalonym jako termin wypłaty figurowały na koncie bankowym pracownika.
Zgoda pracownika na wypłatę wynagrodzenia w innej formie niż do rąk własnych w każdym dowolnym momencie może zostać pisemnie cofnięta.

Jak szybko znaleźć pracę?

Upoważnienie osoby trzeciej do odbioru wynagrodzenia.

Pracownik może pisemnie upoważnić osobę trzecią do odbioru jego wynagrodzenia za pracę. Bez zgody pisemnej pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia za pracę małżonkowi pracownika, nawet gdy nie posiadają rozdzielności majątkowej.
Wyjątkiem może być okazanie odpowiedniego nakazu sądowego upoważniającego do pobrania wypłaty wynagrodzenia małżonka.

Wypłata części wynagrodzenia w bonie.

Jeżeli w układzie zbiorowym istnieje zapis o tym, że pracodawca może wypłacić część wynagrodzenia w bonie, to wtedy może to zrobić. Dodatkowo należy pamiętać, że wszelkie bony nie podlegają zwolnieniu z tytułu podatku dochodowego dla osób fizycznych i będą figurować w zeznaniu rocznym jako dodatkowy przychód, od którego zapłacimy podatek dochodowy.