Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

0

Wypowiedzenie umowy o pracę 2017 za wypowiedzeniem.
Wypowiedzenie jako jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, którego skutkiem jest ustanie stosunku pracy może zostać złożone zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.
Od dnia 22 lutego obowiązują nowe przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony oraz na czas nieokreślony. Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła zmianę dot. długości okresów wypowiedzenia. Zgodnie z art. 22 KP wynosi on:
1) 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u tego samego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
2) 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u tego samego pracodawcy co najmniej6 miesięcy
3) 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u tego samego pracodawcy co najmniej 3 lata
Wypowiedzenie powinno zawierać następujące elementy:
1) Miejscowość i datę
2) Dane pracodawcy
3) Dane pracownika
4) Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę wraz z datą zawarcia tej umowy
5) Oznaczenie okresu wypowiedzenia
6) Pouczenie o prawie pracownika do odwołania do właściwego sądu pracy
7) Podpis pracownika oraz pracodawcy
Nie ma obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony- taki wymóg dotyczy tylko umów na czas nieokreślony.
Obliczenie okresów wypowiedzenia.
Bieg terminów okresu wypowiedzenia liczony w tygodniach zawsze rozpoczynamy liczyć od najbliższej niedzieli przypadającej po dniu złożenia wypowiedzenia. Tym samym termin wypowiedzenia złożonego np. 5. 06. 2017 upłynie dopiero 24. 06. 2017.
Terminy liczone w miesiącach zawsze zaczynamy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wypowiedzenie. Nie ma w tym przypadku znaczenia liczba dni w danym miesiącu.
Skuteczne doręczenie.
O skutecznym doręczeniu wypowiedzenia mówimy wtedy gdy adresat miał faktyczną i skuteczną możliwość zapoznania się z treścią. Z tego powodu wypowiedzenia sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. W przypadku konieczności wysłania wypowiedzenia pocztą dzień odebrania listu liczony jest jako dzień skutecznego doręczenia. W przypadku nieodebrania przesyłki, jako termin doręczenia liczony jest dzień wystawienia drugiego awizo.