Czy zatrudniony może wstąpić do związku zawodowego?

0

Należy wiedzieć, że w wyniku nowelizacji ustawy o związkach zawodowych do 1 stycznia 2019 roku prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje już nie tylko pracownikom, lecz również innym osobom wykonującym pracę zarobkową. Należą do nich osoby, które świadczą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, a nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Takie osoby mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy. Należą do nich zatem również zleceniobiorcy i przyjmujący zamówienie. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji, która zrzesza co najmniej 10 pracowników danego pracodawcy lub 10 osób wykonujących pracę zarobkową przez co najmniej 6 miesięcy czasu na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Uwzględnia się je także przy ustalaniu reprezentatywności organizacji związkowej. Zleceniobiorca lub przyjmujący zamówienie świadczący pracę dla podmiotu zatrudniającego przez co najmniej 6 miesięcy czasu mają prawo do obrony swoich praw na takich samych zasadach jak członkowie związku, jeżeli wybrana przez nich zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę ich praw. Osoby te mogą także zasiadać w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, a przez okres kadencji korzystać ze zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli zarząd zakładowej organizacji związkowej wystąpił z takim wnioskiem. Korzystają również z ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku prawnego, jeżeli zostali wskazani uchwałą zarządu organizacji związkowej jako osoby upoważnione do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy i korzystające z takiej szczególnej ochrony.
Obowiązki pracodawcy
Warto dodać, że wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z nimi możliwe jest po uzyskaniu zgody zarządu organizacji związkowej.