Od czego zależy okres wypowiedzenia?

0

We współczesnym świecie mało kto z nas przepracuje w jednej firmie całe życie. Dlatego dobrze jest jeśli znamy swoje obowiązki, ale i prawa pracownicze, zwłaszcza te związane z okresem wypowiedzenia. Będziemy wtedy spać spokojnie, wiedząc ile musimy czekać, by móc przenieść się do innej pracy. I spokojnie zaplanujemy sobie wszystkie poszczególne kroki.

Okres wypowiedzenia, a staż pracy

Okres wypowiedzenia zależy od ilości przepracowanych tygodni czy lat. Mowa tu, oczywiście o umowie na czas określony, która rządzi się trochę innymi prawami niż to w przypadku nielimitowanego zatrudnienia. Nowy, dopiero co zatrudniony pracownik, do 6 miesiąca pracy korzystał będzie z 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia; pracownik powyżej 6 miesięcy uzyska prawo do miesięcznego okresu wypowiedzenia, a osoba pracująca ponad 3 lata wykonywać będzie obowiązki pracownicze na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia.

Formy wynagrodzenia za pracę

Rodzaje wypowiedzenia o pracę

Wyróżniamy trzy rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Pierwsze, jest najczęściej stosowane, i polega na złożeniu wypowiedzenia zgodnie z okresem wypowiedzenia przypadającym na pracownika. Wypowiedzenie może być również złożone przez pracodawcę i przedłożone pracownikowi z powodem jego zwolnienia. Pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, w niektórych sytuacjach, może dojść do ugody – wówczas mamy do czynienia z wypowiedzeniem na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia nas nie dotyczy, wszystko zależy jedynie od dobrej woli naszego pracodawcy.

Jak złożyć wypowiedzenie o pracę

Okres wypowiedzenia, pomijając okres 2 tygodniowy, liczony jest od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym to wypowiedzenie umowy o pracę zostało złożone. Oznacza to, że wypowiedzenia złożone na początku miesiąca będą liczone dopiero od następnego, co wydłuża nam okres wypowiedzenia o praktycznie cały miesiąc. Jednak złożenie dokumentu jest proste. Wystarczy podać na nim nasze dane oraz dane pracodawcy, przedstawić numer i datę zawarcia umowy oraz przewidywaną datę jej rozwiązania. Nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia. Dokument należy odręcznie podpisać i przedłożyć do rąk pracodawcy.